Általános szerződési feltételek
Jogi nyilatkozat

I. SZERZŐDÉS HATÁLYA

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, melyek során a Pfiffer Bútor Mór Kft.(8060 Mór, Árki Ipartelep), továbbiakban Gyártó, a Vevők részére áruértékesítést végez. Jelen feltételek vonatkoznak továbbá minden, a Pfiffer Bútor Mór Kft.-vel jövőben megkötött kereskedelmi ügyletre is.

A Pfiffer Bútor Mór Kft. Általános Szerződési Feltételeinek mindenkori hatályos változata megtekinthető a Gyártó http://pfifferbutor.hu/aszf címen. Itt kerülnek közzétételre az esetleges változtatások is. Jelen szerződési feltételek állandó mellékletét képezik a http://pfifferbutor.hu/aszf linken található fizetési és szállítási feltételek. 

II. MEGRENDELÉS

A Gyártó által forgalmazott termékek listája a www.pfifferbutor.hu oldalain található (a lista nem teljeskörű). A honlapon található termékek és azok árai nem minősülnek ajánlattételnek. A Gyártó által visszaigazolt árajánlatban szereplő ár kizárólag a megadott időintervallumra és a meghatározott fizetési feltételek teljesülése esetén érvényes. A www.pfifferbutor.hu oldalon található termékek árai tájékoztató jellegűek és az ÁFA-t tartalmazzák.

Amennyiben a Gyártó ajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az adásvétel során a megrendelés időpontjában érvényes a Gyártó által visszaigazolt árakat kell alkalmazni. A Vevő a megrendelés visszaigazolást minden esetben elektronikus formában, vagy írásban köteles megadni. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a Vevőt terheli. Vevő megrendelése akkor lép érvénybe, ha azt elektronikusan, vagy írásban visszaigazolják.

A Gyártó előzetes egyeztetés, ajánlat adás után, illetve az ajánlat Vevői oldalról történő elfogadását követően vállalja a forgalmazott termékek helyszínre szállítását, igény szerinti beépítését. Gyártó vagy megbízottja által történő áruszállítás esetén a Vevő köteles a lerakodáshoz megfelelő rakodótér és tárolási hely, valamint az áru szakszerű átvételéhez szükséges felelős személy biztosítására. Ezen feltételek be nem tartásáért a Vevő anyagi felelősséggel tartozik, továbbá az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag a Vevőt terhelik. Amennyiben a Vevő nem kér szállítást, de a megrendelt terméket a Gyártói értesítéstől számított 8 napon belül nem szállítja el a Gyártó telephelyéről, abban az esetben a Gyártó napi nettó 1.000Ft azaz ezer forint tárolási díjat jogosult Vevő részére kiszámlázni. 

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Gyártó minden értékesítésről Vevő részére készpénzes vagy átutalásos számlát állít ki, melyet postai úton vagy a termék szállításakor, személyes átadás útján juttat el a Vevő részére. Amennyiben a Vevő a könyvelt postai küldemény formájában megküldött számlát a megrendelésen szereplő címen nem veszi át, azt a postai kézbesítés második megkísérlési napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni és a Pfiffer Bútor Mór Kft.-vel szemben a késedelemre hivatkozni nem lehet.

A Gyártó a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban fogad el, jogvesztés terhe mellett. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a számlában szereplő összeget a Vevő által elismert nem vitatott követelésként tartjuk nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámla számon történik.

A számla teljesülési időpontjának átutalás esetén a Gyártó bankszámláján történő jóváírás napja vagy készpénzfizetés esetén a megrendelt áru Vevőnek történő átadásának napja. A Gyártó a vételárról a mindenkori hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlát állít ki. 

IV. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A Gyártó a vételár, a szállítási költség és az esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. 1. A Pfiffer Bútor Mór Kft. érdekkörén kívüli, elháríthatatlan külső ok (háború, sztrájk, természeti katasztrófa stb.) -Vis Maior- által okozott akadályoztatás esetén a Gyártó jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül.

A megrendelés teljesítése a gyártó gyáregység kapacitásának függvénye. A Gyártó nem vállal felelősséget a gyár kapacitáshiányából származó késedelmes teljesítés miatt. A fenti okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kötbérigényéről a Vevő visszavonhatatlanul lemond.

V. AZ ELÁLLÁS - VÁLTOZTATÁS 

Mivel minden a Pfiffer Bútor Mór Kft. által gyártott termék megrendelésre készült egyedi darab, így téves rendelés miatt elállásnak helye nincs. Gyártó kijelenti, amennyiben az elállás oka nem garanciális-, vagy szavatossági igény, úgy a Vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. A Gyártó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A Pfiffer Bútor Mór Kft. jogosult a megrendeléstől és a szállítástól kötelezettség nélkül elállni, amennyiben: a) a Vevő nem teljesíti az irányában fennálló bármely fizetési kötelezettségét, vagy b) a Vevőről olyan objektív információ jut a birtokába (pl. végrehajtás foganatosítása, csőd- felszámolási eljárás indítása), amely megkérdőjelezi a fizetőképességét. A Gyártó részéről visszaigazolt Vevői megrendelést követően, a megrendelésen a Vevő már nem változtathat.

VI. GARANCIA 

Gyártó az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát, illetve szavatosságot vállal. [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet] 1. A garanciára való igény csak a számlán feltüntetett bútorokra és csak Magyarországon érvényes. 2. A Gyártó garanciát vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. 3. A Vevő az áru átvételekor köteles mennyiségi és minőségi vizsgálatot végezni. Az észlelt mennyiségi illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni agyártó képviselőjének , melynek tartalmaznia kell a hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. 4. A jegyzőkönyvet mindkét félnek alá kell írni. 5. Utólagos reklamációt az átvétel időpontja elötti hibákról jegyzőkönyv nélkül Gyártó nem fogad el. A Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik a vevőnek jelezni kell a beépítés elött és közben is. Amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Vevőt terheli. 6. A Gyártó nem vállal felelősséget azokért a garanciális hibákért, amelyek a termék átvételekor, annak átvizsgálásakor megállapíthatóak lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktanul a Gyártónak.

VII. SZERZŐI JOGOK

A Pfiffer Bútor Mór Kft. http://pfifferbutor.hu weboldalai és annak teljes tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalakon megjelenített tartalom egészét, vagy annak részeit kizárólag a Pfiffer Bútor Mór Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni. A fent említett weboldalak a Pfiffer Bútor Mór Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül, bármilyen formában történő felhasználásának díja 10.000.000 Ft azaz Tízmillió forint. A fent említett weboldalak, illetve azok tartalmának bármely részletét felhasználva, a felhasználó automatikusan elfogadja a szerződési feltételeket és a felhasználás díját. A Pfiffer Bútor Mór Kft. logója Magyarországon bejegyzett védjegy. Minden jog fenntartva. 

VIII. EGYÉB JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései, vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen, vagy végrehajthatatlan lenne, (akár jogszabályi, akár a körülmények jelentős változása folytán) vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozás(ok) érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének.

Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a Felek visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, hogy jelen pont szellemében kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak a Gyártó írásos jóváhagyásával ruházhatóak át. A Vevő és a Gyártó köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni kell.

A Vevő és a Gyártó köteles az egymás tevékenységéről szerzett információkat üzleti titokként kezelni. A Vevő és a Gyártó az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtérítenie. Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során történő bizonyítás. A Vevő és a Gyártó köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Vevő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely a Pfiffer Bútor Mór Kft. weboldalain szereplő termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja.

A fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli. A fizetési határidő lejáratát követően a Gyártó jogosult a jelen számla ki nem egyenlítéséből eredő követelést nyilvánosságra hozni és e követelést eladásra felkínálni. Amennyiben a felek jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják rendezni, a felek közös akarattal hatáskörtől függően a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. A Gyártó jelen Általános Szállítási Feltételeket egyoldalúan módosíthatja. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.


Adatvédelmi nyilatkozat

1. Tájékoztató

Az Adatvédelmi Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat. Ezekre tekintettel a webáruház adatvédelmi és adatkezelési szabályzata megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak, valamint az “Online Privacy Alliance” ajánlásainak.

A weboldalon történő regisztrálással, hírlevélre, nyereményjátékra történő feliratkozással a Vevő hozzájárul a megadott személyes adatok kezeléséhez és elfogadja az adatgyűjtés és a személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen nyilatkozatban foglaltakat.

Adatkezelő: Pfiffer Bútor Mór Kft.

2. Az adatkezelés jogköre

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul azt a törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.

A hírlevélre történő feliratkozáskor a következő személyes adatokat kérjük megadni:

név:

e-mail cím:

A weboldalon történő böngészéssel rendszerünk statisztikai célból rögzítheti a böngésző IP címét, és a látogatás főbb jellemzőit. Ezen adatokat nem kapcsoljuk semmilyen egyéb személyes adattal, és nem kapcsoljuk össze a látogató személyével.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a honlap látogatottságának felmérése, a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtó megoldások alkalmazása A hírlevélre feliratkozáskor megadott adatokat kizárólag abból a célból kezeljük, hogy szolgáltatásunkról, termékeinkről tájékoztatást adjunk.


A termék nagyon tetszik, és boldog vagyok, hogy ezt választottam. Beépítéssel, és szállítással nagyon elégedett vagyok, a két fiatalember akik szállították figyelmesek voltak.

MZSné

Nagy örömünkre megérkezett tegnap a bútor. Köszönjük a precíz leszállítást, a két kedves kolléga udvarias, szolgálatkész hozzáállását és a bútor db-ok gyors felállítását.

K.Gyuláné

Köszönettel megkaptam a megrendelt bútort. Nagyon szép és jó a minősége. Gratulálok! Nagyon aranyos volt az ügyintéző és nagyon rendes volt a műszaki kolléga

H.Ferenc

Tisztelt Szücs Zsuzsanna! Megérkezett a megrendelt bútor. Nagyon megvagyok elégedve a bútor minőségével és a kiszállító személyek lelki ismeretes munkájával is. Kívánok a Pfiffer Bútor összes dolgozójának jó egészséget és minden jót az életben.

R.Anikó
A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás
Rendben